ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


ประวัติ

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

โปรแกรมสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา เริ่มพัฒนาหลักสูตรและเปิดสอนในปี พ.ศ. 2533 เป็นหลักสูตร

ค.บ 4 ปี ซึ่งเดิมสังกัดในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยครูมหาสารคาม ต่อมาปี 2542 ได้โอนย้ายการกำกับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษา โดยให้คณะครุศาสตร์ เป็นผู้กำกับดูแล ตามกรอบนโยบายการบริหารวิชาการของสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ในขณะนั้น คือ การบริหารแบบโปรแกรมสาขา โดยกำหนดให้อาจารย์ในคณะครุศาสตร์เป็นประธานสาขา และอาจารย์ในคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ คณะวิทยาศาสตร์เป็นกรรมการ และผู้สอน โดยได้เปิดสอน 2 หลักสูตร คือหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ซึ่งเป็นหลักสูตรของวิทยาลัยครู และได้ปรับปรุงเป็นของสถาบันราชภัฏมหาสารคาม โดยมีคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาชุดแรก (2542) คือ

1. อาจารย์ ดร.อุดร อรกุล ประธานสาขา

2. อาจารย์สิทธิชัย บุษหมั่น กรรมการ

3. รศ. ดร สานิตย์ กายาผาด กรรมการ

4. ผศ.อลงกต ภูมิสายดร กรรมการ

5. อาจารย์วิทยา อารีราษฎร กรรมการ

6. อาจารย์ปิ่นภพ ดำเนิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

7. อาจารย์ทินกร คุณาสิทธิ กรรมการและเลขานุการ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้พัฒนาหลักสูตร คบ. 5 ปี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีตัวเลขรหัสของวิชา โดยใช้ระบบตัวเลขของคณะครุศาสตร์เป็นครั้งแรก และได้ผ่านการประเมินหลักสูตรของคุรุสภา ในปี พ.ศ. 2551 ได้เปิดทำการสอนในปี พ.ศ. 2549 มาจนถึงปัจจุปัน มีนักศึกษาที่เรียนดี มีผลสัมฤทธิ์การเรียนในระดับดีถึงดีมาก (O-net A- net) ให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สูงกว่า โปรแกรมสาขาอื่น ๆ เมื่อเปรียบเทียบในคณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย มากขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ คือ

1. ปี 2549 มีนักศึกษา 47 คน (ปี 4)

2. ปี 2550 มีนักศึกษา 65 คน (ปี 3)

3. ปี 2551 มีนักศึกษา 82 คน (ปี 2)

4. ปี 2552 มีนักศึกษา 134 คน (ปี 1) ภาคปกติ และ จำนวน 22 (ภาค กศ.บป.)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มีอาจารย์ประจำสาขาปฏิบัติการสอน ในสังกัดของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 9 คน สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์4 คน และอาจารย์ ในสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการทำข้อตกลงร่วมมือกันระหว่างคณะครุศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ปี พ.ศ. 2551) อาจารย์ผู้สอนในวิชาแกน สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 9 คน

1. อาจารย์ ดร.อุดร อรกุล

2. ผศ.ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน

3. อาจารย์ ดร.วณิชา สาคร

4. อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุภัควรกุล

5. อาจารย์ชยกร สมศิลา

6. อาจารย์ชุลีพร ขันทอง

7. อาจารย์นัฐติยา สอนสุภาพ

8. อาจารย์ปิติ ธรรมนูญ

9. อาจารย์อุบลวรรณ กิจคณะ

อาจารย์ผู้สอนในวิชาแกน สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ 1 คน คือ ผศ.อลงกต ภูมิสายดร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษามีการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2556 ให้มีหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกิต โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐาน TQF และมี 9มาตรฐานวิชาชีพครูและในปี 2557 หลักสูตรได้ปรับปรุงให้เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยขึ้น โดยมีจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต มี 11 มาตรฐานวิชาชีพครู มีอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 ท่าน และมีอาจารย์ผู้สอน จำนวน 8 ท่าน รวมทั้งสิ้น 12 คน ปัจจุบันมีผู้สอนจำนวน 12 คน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษามีการก่อตั้งชมรมคอมพิวเตอร์ศึกษาในปี 2555 โดยมีการเลือกประธานและคณะกรรมการชมรมจากนักศึกษาทั้งหมดของสาขาวิชาและเป็นสมาชิกของชมรมทุกคน โดยทางชมรมได้มีการจัดทำโครงการต่างๆ เช่น โครงการคุณธรรมจริยธรรม โครงการจัดงานปีใหม่ งานบายเนียร์ งานวันลอยกระทง งานไหว้ครูและงานคอมไนท์ และอีกหลายๆ โครงการ โดยมีการเก็บเงินส่วนหนึ่งจากสมาชิกชมรมทุกปี โดยมีชั้นปีที่สามเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการเป็นทำงานชมรมคอมพิวเตอร์ศึกษา นอกจากนี้ยังมีการให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมและฆ่าไวรัสให้กับบุคคลทั่วไปและสมาชิกชมรมด้วย ในแต่ละปีจะมีสมุดทำความดีเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาในชมรม โดยให้อาจารย์หรือผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้เซ็นรับทราบการเข้าร่วมกิจกรรม แต่ในปีพ.ศ. 2558 ชมรมคอมพิวเตอร์ไม่มีการสานต่อกิจกรรมโดยนักศึกษารุ่นต่อมาทำให้ชมรมปิดตัวลงในที่สุด
 • การเข้าชม
 • วันนี้
  1
  เมื่อวานนี้
  26
  เดือนนี้
  569
  เดือนที่ผ่านมา
  703
  ปีนี้
  569
  ปีที่ผ่านมา
  6,577